УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

аадар тавилуур


storm water inlet


ливнеспуск

аадар тавилуур


storm water inlet release


ливнеспуск

Усжуулалтын төрөл бүрийн сувгууд, ариутгах татуургын нэгдсэн шугам болон бусад байгууламж дээр борооны илүүдэл ус зайлуулан хаях зориулалтаар байгуулсан усны барилга.

Эх сурвалж: Н.Чагнаа "Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь" УБ., 2006, х.12

A storm drain, storm sewer (United Kingdom, U.S. and Canada), surface water drain/sewer (United Kingdom), or stormwater drain (Australia and New Zealand) is infrastructure designed to drain excess rain and ground water from impervious surfaces such as paved streets, car parks, parking lots, footpaths, sidewalks, and roofs. Storm drains vary in design from small residential dry wells to large municipal systems.

Source https://en.wikipedia.org/wiki/Storm_drain
Зураг