УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

Пельтоны шанагат турбин


impulse turbine


ковшовая турбина

Пельтоны шанагат турбин


Pelton turbine


турбина пельтона

Зураг