УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

өөрийн урсгалт хоолой


gravity conduit


самотёчный водовод

Зураг