УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

өргөн зурвасаар услах бороожуулах машин


wide-out sprinkler


широкозахватная дождевальная машина

Зураг