УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

өндөр түрэлтийн солигддог цагирагт хаалт


follower gate


высоконапорный затвор с замещающим кольцом

Зураг