УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

үүрлэсэн шпүүнтэн давалгаа намжаагуур


sheet-pile cell breakwater


ячеистый шпунтовый волнолом

Зураг