УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

үерийн (ус хураах) усан сан


flood storage basin


противопаводочное водохранилище

үерийн (ус хураах) усан сан


retarding reservoir


противопаводочное водохранилище

Зураг