УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

шүүрэлтээс хамгаалах хөшигний төхөөрөмж


grouting


устройство противофильтрационной завесы

шүүрэлтээс хамгаалах хөшигний төхөөрөмж


curtain grouting


устройство противофильтрационной завесы

Зураг