УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

шүүрэлтээс хамгаалах асфальтан хөшиг


asphalt grouting


асфальтовая противофильтрационная завеса

Зураг