УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

шүүрэлтийн хормойвч


upstream floor


понур

шүүрэлтийн хормойвч


upstream blanket


понур

Зураг