УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

шулуун яндан хоолой


straight pipe


прямолинейный трубопровод

Зураг