УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

шувтан хаалт


cone valve


конусный затвор

шувтан хаалт


hollow-jet valve


конусный затвор

Зураг