УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

шахуургат станци


pumping plant


насосная станция

Ус өргүүр, түүний хөдөлгүүр зэрэг тоног төхөөрөмж бүхий усны барилга байгууламж.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.458

Зураг