УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

чулуун хаялган далан


rubble groin


каменно-набросная буна

чулуун хаялган далан


stone-rubblemound groin


каменно-набросная буна

Зураг