УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

хурдан хаагдах хаалт


cutoff gate


быстродействующий затвор

хурдан хаагдах хаалт


quick-closing gate


быстродействующий затвор

Зураг