УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

усан онгоцны зам


channel


фарватер

усан онгоцны зам


midchannel


фарватер

усан онгоцны зам


pass


фарватер

усан онгоцны зам


navigational route


судоходный путь

усан онгоцны зам


shipping route


судоходный путь

Зураг