УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

стандарт эргэх голт хаалт


standard roller gate


стандартный вальцовый затвор

Зураг