УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

сорох хоолой


drag pipe


всасывающий трубопровод

сорох хоолой


inlet pipe


всасывающая труба

сорох хоолой


suction pipe


всасывающий трубопровод

сорох хоолой


inlet tube


всасывающая труба

сорох хоолой


draft tube


отсасывающая труба

сорох хоолой


suction conduit


трубопровод всасывающий

Зураг