УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

свайн төгсгөл/үзүүр


pile foot


нижний конец сваи

Зураг