УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

нэвт тулааст ханан боомт


fruss-buttress dam


плотина со сквозными контрфорсами

Зураг