УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

ил дамжуулах хоолой


suspended pipeline


трубопровод надземный

Зураг