УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

идэвхит ажиллагаатай турбин


action turbine


активная гидротурбина

Зураг