УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

загасны замын тэнцүүлэг


fish lock


рыбоходный шлюз

Зураг