УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

дээд налуугийн шүүрэлтээс хамгаалах халхавч


upstream impervious facing


противофильтрационный экран верхного откоса

Зураг