УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

дотоод ус түгээгүүр


house water plumbing


водопровод внутренний

дотоод ус түгээгүүр


water distribution pipes


водопровод внутренний

дотоод ус түгээгүүр


house water plimping


водопровод внутренний

Ус хэмжүүрээс хойш үргэлжлэх барилга доторхи ус түгээгүүрийн систем.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.110

дотоод ус түгээгүүр


water distribution pipes


водопровод внутренний

Ус хэмжүүрээс хойш үргэлжлэх барилга доторхи ус түгээгүүрийн систем.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.110

Зураг