УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

деривацийн суваг (УЦС)


power canal


деривационный канал (ГЭС)

Зураг