УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

далд хатаах систем


blind drainage


бессточный дренаж

далд хатаах систем


closed drainage


бессточный дренаж

далд хатаах систем


covered drainage


закрытый дренаж

далд хатаах систем


subsurface drainage


закрытый дренаж

далд хатаах систем


underdrainage


закрытый дренаж

Зураг