УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

даацын шпүүнтэн свай


bearing sheet pile


несущая шпунтовая свая

Зураг