УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

бэхэлгээний хөндлөн далан


groyne (groin) bank


траверс

Урсгал чиглүүлэх дагуу даланг тухайн эрэгтэй холбон, түүнд хөндлөн байрласан богиновтор далангуудаас бүрдэх эрэг хамгаалалтын байгууламж.

Эх сурвалж: Н.Чагнаа "Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь" УБ., 2006, х.58

Зураг