УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

бохир ус татуургын шүүрүүлэх худаг


filter well


колодец канализационный фильтрующий

Зураг