УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

бохир ус зайлуулах сувгийн хаалт


sewer gate


затвор ливнестока

Зураг