УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

боомтын хяр дээрх ус хаюур


crest structure


поверхностный водосброс на гребне плотины

Зураг