УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

боомтын буурь


base of dam


основание плотины

боомтын буурь


base of dam


основание плотины

Зураг