УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

бойжилтын цөөрөм/бойжуулах цөөрөм


pond for fry


мальковый (рассадный) пруд

Загас түрсээ гаргах цөөрмөөс түүнийг зөөж байршуулан 20-25 хоногийн настай жараахай болтол нь хадгалан бойжуулах цөөрөм.

Эх сурвалж: Н.Чагнаа "Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь" УБ., 2006, х.38

Fish farmers fertilize fry ponds to increase the amount of suitable natural foods for young fish.

Source http://agrilife.org/fisheries2/files/2013/10/SRAC-Publication-No.-0469-%E2%80%93-Fertilization-of-Fish-Fry-Ponds.pdf
Нэмэлт тайлбар

fry pond

Зураг