УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

бага оврын усан цахилгаан станц


small hydropower plant (HPP)


малый ГЭС

Зураг