УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

агааржуулан тунгаагч сав


aeration sedimentation tank


аэротенк-отстойник

Зураг